**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****

 64K RAM SYSTEM  38911 BASIC BYTES FREE

READY. 
 mobyone

      __   /\        
     <  `, - - .     
    __`/     _ _ \   
  .'  /     / v \ \  
   ` -|     | | | '  
   <_`|     \,`./ `  
       >   ---==--   
|     | (_)      /   
 \`  /    _      _\  
   \`.__(_ )____/__)  pm