**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****

 64K RAM SYSTEM  38911 BASIC BYTES FREE

READY. 
 
 
 
 
 can help u ?
 divag@free.fr << yo!!
 
 

            .-._   _ _ _ _ _ _ _ _       
 .-''-.__.-'00  '-' ' ' ' ' ' ' ' '-.    
'.___ '    .   .--_'-' '-' '-' _'-' '._  
 V: V 'vv-'   '_   '.       .'  _..' '.'.
   '=.____.=_.--'   :_.__.__:_   '.   : :
           (((____.-'        '-.  /   : :
 snd                         (((-'\ .' / 
                           _____..'  .'  
                          '-._____.-'