**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****

 64K RAM SYSTEM  38911 BASIC BYTES FREE

READY. 
 mobyone

               o                        
             '-|-.                      
              /\                        
     _____ ("\\ \                       
    |     | \ \                         
    |     :  \")                        
    |     :                             
    |      \                            
    |       \                           
    |        \                          
    |         '.                        
    |           '.                      
    |lka          ''._                  
____|_________________'-..______________