**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****

 64K RAM SYSTEM  38911 BASIC BYTES FREE

READY. 
 
 
 
 
 can help u ?
 divag@free.fr << yo!!
 
 

       i                  
         I_-_             
         I(")_____.       
        <\. ,----~        
        :/_(              
        ( ,)              
         uU    `-.---U`=  
- a:f -  lL      (~~/>